Bảo Vệ Quyền Lợi Khách Hàng

Tâm lý Phúc Ngân luôn áp dụng nguyên tắc thân chủ trọng tâm. Lấy thân chủ làm trung tâm quan trọng nhất và giúp thân chủ tự quyết định chứ không quyết định thay thân chủ.

Tâm lý Phúc Ngân lắng nghe và thấu cảm những vấn đề của thân chủ.

Tâm lý Phúc Ngân chấp nhận thân chủ và các vấn đề của thân chủ vô điều kiện. Thân chủ được là chính mình, không cần phải ngại ngùng, e sợ hoặc lo lắng liên quan đến những gì mình chia sẻ suốt trong quá trình trong và sau tư vấn.

Tâm lý Phúc Ngân luôn coi vấn đề chia sẻ của thân chủ là mục tiêu cần bảo vệ. Bất cứ ai cũng không thể can dự hoặc được biết nội dung mà thân chủ chia sẻ cho dù đó là người thân, người giám hộ… của thân chủ (trừ một số trường hợp ngoại lệ đã nêu trong phần cam kết bảo mật thông tin)

Bài viết khác