Hỗ trợ trực tuyến: 0966877575
Nhận biết rối loạn tăng động giảm chú ý

Nhận biết rối loạn tăng động giảm chú ý

Trẻ được xác định bị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) nếu chúng có từ 6 triệu chứng trở lên ở mỗi nhóm trong vòng ít nhất 6 tháng. Các triệu chứng này phải ảnh hưởng đến khả năng của trẻ ở mức độ cao tại ít nhất hai môi trường xã hội – đặc biệt là ở nhà và tại trường học.  

Call